Obsługa finansowo-księgowa

Oferta obsługi finansowo-księgowej obejmuje 

 • Bieżącą ewidencję operacji gospodarczych (księgowanie) generujących koszty utrzymania nieruchomości wspólnej
 • Prowadzenie rozliczeń, włączając w szczególności sprawdzenie prawidłowości otrzymanych od usługodawców rachunków i faktur oraz dokonywanie regularnych i terminowych płatności na rzecz dostawców:
  •  usług w zakresie eksploatacji,
  •  usług technicznych,
  •  innych usług świadczonych na rzecz Wspólnoty przez firmy lub osoby fizyczne.
 •  Zapewnienie terminowego opłacania podatków, ubezpieczeń i innych opłat publicznoprawnych przypadających na nieruchomość wspólną,
 • Przygotowywanie wymiarów opłat eksploatacyjnych (naliczeń) na podstawie podjętych uchwał
 • Bieżącą, permanentną analizę regulowania opłat eksploatacyjnych będącą podstawą do wystawienia wezwań do zapłaty
 • Pobieranie i  rozliczanie oraz windykacja poniższych płatności właścicieli lokali wnoszonych z góry do dnia 10-go każdego miesiąca:
  •  zaliczek na poczet kosztów zarządu nieruchomością wspólną,
  •  zaliczek na media dostarczane do lokali poszczególnych właścicieli,
  •  pożytków z nieruchomości wspólnej,
 • Wydawanie właścicielom lokali informacji o opłatach zaliczkowych,
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych wspólnoty,
 • Przygotowanie informacji o poniesionych kosztach zarządu nieruchomością wspólną w kontekście realizacji planu gospodarczego,
 • Wydawanie zaświadczeń  dotyczących dodatków mieszkaniowych, pomocy społecznej i innych właścicielom lokali lub innym uprawnionym podmiotom,
 •  Udzielanie informacji o stanie indywidualnych rozliczeń finansowych ze wspólnotą za pośrednictwem responsywnej (dostępnej z poziomu smartfonów) strony internetowej  „strefy mieszkańca” na podstawie indywidualnie nadanych loginów i haseł,
 • Przygotowanie projektów rocznych  planów gospodarczych.
Przejście do strefy mieszkańca

Logowanie do strefy mieszkańca