Zarządzanie/Administrowanie

W ramach zarządzania/administrowania nieruchomościami oferujemy: 

 • Przyjęcia obowiązków administratora nieruchomości od poprzedniej firmy
 • Przydzielenie do obsługi nieruchomości  administratora, który ustali zakres dyżurów  na terenie nieruchomości z Zarządem Wspólnoty
 • Udzielenie każdemu z właścicieli lokali, na każde jego życzenie w godzinach funkcjonowania biura Administratora, wyczerpujących informacji o sprawach dotyczących administrowania nieruchomością wspólną
 • Utrzymanie nieruchomości w stanie nie pogorszonym
 • Organizowanie obowiązkowych przeglądów nieruchomości zgodnie z wymogami przepisów prawa budowlanego
 • Podejmowanie działań zmierzających do wykonania zaleceń z protokołów przeprowadzonych przeglądów
 • Organizowanie konkursu ofert na realizację zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych w częściach wspólnych, uchwalonych przez właścicieli lokali
 • Występowanie do właścicieli lokali z wnioskiem o zezwolenie na wstęp do lokalu, ilekroć jest to niezbędne do przeprowadzenia konserwacji, remontu lub usunięcia awarii w nieruchomości wspólnej, a także w celu wyposażenia budynku, jego części lub innych lokali w dodatkowe instalacje
 • Powiadomienie odpowiednich służb o wystąpieniu awarii
 • Organizowanie bieżących napraw i konserwacji nieruchomości wspólnej
 • Prowadzenie i aktualizacja ewidencji lokali i udziałów związanych z danym lokalem
 • Zapewnienie bieżącej, nieprzerwanej obsługi eksploatacyjnej nieruchomości wspólnej poprzez wyszukiwanie usługodawców, negocjowanie warunków zawieranych umów w zakresie dostawy mediów,  utrzymania porządku i czystości powierzchni wspólnych, terenu przed budynkiem, umów konserwacji urządzeń technicznych
 • Zgłaszanie szkód do ubezpieczyciela w celu uzyskania wypłaty odszkodowania
 • Monitorowanie terminu upływu polisy ubezpieczenia nieruchomości wspólnej i przedstawienie ofert ubezpieczenia na kolejny okres
Przejście do strefy mieszkańca

Logowanie do strefy mieszkańca